کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها


15 گیگ مستر ریسلر


خرید مستر ریسلر
مستر ریسلر


دی ان اس اختصاصی = دارد


فضا مستر ریسلر =15 گیگ


ترافیک ماهانه = نامحدود


DataBase MySql = نامحدود


Email Address = نامحدود


Addon Domain = نامحدود


Subdomain = نامحدود


Park Domain = نامحدود


Overselling = دارد


Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه


تعداد اکانت قابل میزبانی = نامحدود


کنترل پنل نمایندگان = WHM


کنترل پنل کاربران = cPanel
350,000 ریال ماهانه
3,500,000 ریال سالانه

25 گیگ مستر ریسلر


مستر ریسلر


دی ان اس اختصاصی = دارد


فضا =25 گیگ


ترافیک ماهانه = نامحدود


DataBase MySql = نامحدود


Email Address = نامحدود


Addon Domain = نامحدود


Subdomain = نامحدود


Park Domain = نامحدود


Overselling = دارد


Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه


تعداد اکانت قابل میزبانی = نامحدود


کنترل پنل نمایندگان = WHM


کنترل پنل کاربران = cPanel
400,000 ریال ماهانه
4,000,000 ریال سالانه

50 گیگ مستر ریسلر


مستر ریسلر


دی ان اس اختصاصی = دارد


فضا =50 گیگ


ترافیک ماهانه = نامحدود


DataBase MySql = نامحدود


Email Address = نامحدود


Addon Domain = نامحدود


Subdomain = نامحدود


Park Domain = نامحدود


Overselling = دارد


Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه


تعداد اکانت قابل میزبانی = نامحدود


کنترل پنل نمایندگان = WHM


کنترل پنل کاربران = cPanel
480,000 ریال ماهانه
4,800,000 ریال سالانه

مستر ریسلر نامحدود


مستر ریسلر


دی ان اس اختصاصی = دارد


فضا =نامحدود


ترافیک ماهانه = نامحدود


DataBase MySql = نامحدود


Email Address = نامحدود


Addon Domain = نامحدود


Subdomain = نامحدود


Park Domain = نامحدود


Overselling = دارد


Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه


تعداد اکانت قابل میزبانی = نامحدود


کنترل پنل نمایندگان = WHM


کنترل پنل کاربران = cPanel
550,000 ریال ماهانه
5,500,000 ریال سالانه

مستر ریسلر

مستر ریسلر


خرید مستر ریسلر


مستر ریسلر ارزان