کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها


5 گیگ نمایندگی هاست


خرید نمایندگی هاست


خرید نمایندگی هاست
نمایندگی هاست


دی ان اس اختصاصی = دارد


فضای نمایندگی هاست =5 گیگ


ترافیک ماهانه = نامحدود


DataBase MySql = نامحدود


Email Address = نامحدود


Addon Domain = نامحدود


Subdomain = نامحدود


Park Domain = نامحدود


Overselling = دارد


Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه


تعداد اکانت قابل میزبانی = نامحدود


کنترل پنل نمایندگان = WHM


کنترل پنل کاربران = cPanel
220,000 ریال ماهانه
2,200,000 ریال سالانه

10 گیگ نمایندگی هاست


نمایندگی هاست


دی ان اس اختصاصی = دارد


فضای نمایندگی =10 گیگ


ترافیک ماهانه = نامحدود


DataBase MySql = نامحدود


Email Address = نامحدود


Addon Domain = نامحدود


Subdomain = نامحدود


Park Domain = نامحدود


Overselling = دارد


Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه


تعداد اکانت قابل میزبانی = نامحدود


کنترل پنل نمایندگان = WHM


کنترل پنل کاربران = cPanel
310,000 ریال ماهانه
3,100,000 ریال سالانه

15 گیگ نمایندگی هاست


نمایندگی هاست


دی ان اس اختصاصی = دارد


فضای نمایندگی =15 گیگ


ترافیک ماهانه = نامحدود


DataBase MySql = نامحدود


Email Address = نامحدود


Addon Domain = نامحدود


Subdomain = نامحدود


Park Domain = نامحدود


Overselling = دارد


Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه


تعداد اکانت قابل میزبانی = نامحدود


کنترل پنل نمایندگان = WHM


کنترل پنل کاربران = cPanel
400,000 ریال ماهانه
4,000,000 ریال سالانه

25 گیگ نمایندگی هاست


نمایندگی هاست


دی ان اس اختصاصی = دارد


فضای نمایندگی =25 گیگ


ترافیک ماهانه = نامحدود


DataBase MySql = نامحدود


Email Address = نامحدود


Addon Domain = نامحدود


Subdomain = نامحدود


Park Domain = نامحدود


Overselling = دارد


Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه


تعداد اکانت قابل میزبانی = نامحدود


کنترل پنل نمایندگان = WHM


کنترل پنل کاربران = cPanel
490,000 ریال ماهانه
4,900,000 ریال سالانه

50 گیگ نمایندگی هاست


نمایندگی هاست


دی ان اس اختصاصی = دارد


فضای نمایندگی =50 گیگ


ترافیک ماهانه = نامحدود


DataBase MySql = نامحدود


Email Address = نامحدود


Addon Domain = نامحدود


Subdomain = نامحدود


Park Domain = نامحدود


Overselling = دارد


Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه


تعداد اکانت قابل میزبانی = نامحدود


کنترل پنل نمایندگان = WHM


کنترل پنل کاربران = cPanel
640,000 ریال ماهانه
6,400,000 ریال سالانه

نمایندگی هاست نامحدود


نمایندگی هاست


دی ان اس اختصاصی = دارد


فضای نمایندگی =نامحدود


ترافیک ماهانه = نامحدود


DataBase MySql = نامحدود


Email Address = نامحدود


Addon Domain = نامحدود


Subdomain = نامحدود


Park Domain = نامحدود


Overselling = دارد


Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه


تعداد اکانت قابل میزبانی = نامحدود


کنترل پنل نمایندگان = WHM


کنترل پنل کاربران = cPanel
800,000 ریال ماهانه
8,000,000 ریال سالانه