کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها


5 گیگ نمایندگی هاست


خرید نمایندگی هاست


خرید نمایندگی هاست
نمایندگی هاست


دی ان اس اختصاصی = دارد


فضای نمایندگی هاست =5 گیگ


ترافیک ماهانه = نامحدود


DataBase MySql = نامحدود


Email Address = نامحدود


Addon Domain = نامحدود


Subdomain = نامحدود


Park Domain = نامحدود


Overselling = دارد


Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه


تعداد اکانت قابل میزبانی = نامحدود


کنترل پنل نمایندگان = WHM


کنترل پنل کاربران = cPanel
120,000 ریال ماهانه
1,200,000 ریال سالانه

10 گیگ نمایندگی هاست


نمایندگی هاست


دی ان اس اختصاصی = دارد


فضای نمایندگی =10 گیگ


ترافیک ماهانه = نامحدود


DataBase MySql = نامحدود


Email Address = نامحدود


Addon Domain = نامحدود


Subdomain = نامحدود


Park Domain = نامحدود


Overselling = دارد


Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه


تعداد اکانت قابل میزبانی = نامحدود


کنترل پنل نمایندگان = WHM


کنترل پنل کاربران = cPanel
190,000 ریال ماهانه
1,900,000 ریال سالانه

15 گیگ نمایندگی هاست


نمایندگی هاست


دی ان اس اختصاصی = دارد


فضای نمایندگی =15 گیگ


ترافیک ماهانه = نامحدود


DataBase MySql = نامحدود


Email Address = نامحدود


Addon Domain = نامحدود


Subdomain = نامحدود


Park Domain = نامحدود


Overselling = دارد


Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه


تعداد اکانت قابل میزبانی = نامحدود


کنترل پنل نمایندگان = WHM


کنترل پنل کاربران = cPanel
250,000 ریال ماهانه
2,500,000 ریال سالانه

25 گیگ نمایندگی هاست


نمایندگی هاست


دی ان اس اختصاصی = دارد


فضای نمایندگی =25 گیگ


ترافیک ماهانه = نامحدود


DataBase MySql = نامحدود


Email Address = نامحدود


Addon Domain = نامحدود


Subdomain = نامحدود


Park Domain = نامحدود


Overselling = دارد


Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه


تعداد اکانت قابل میزبانی = نامحدود


کنترل پنل نمایندگان = WHM


کنترل پنل کاربران = cPanel
300,000 ریال ماهانه
3,000,000 ریال سالانه

50 گیگ نمایندگی هاست


نمایندگی هاست


دی ان اس اختصاصی = دارد


فضای نمایندگی =50 گیگ


ترافیک ماهانه = نامحدود


DataBase MySql = نامحدود


Email Address = نامحدود


Addon Domain = نامحدود


Subdomain = نامحدود


Park Domain = نامحدود


Overselling = دارد


Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه


تعداد اکانت قابل میزبانی = نامحدود


کنترل پنل نمایندگان = WHM


کنترل پنل کاربران = cPanel
380,000 ریال ماهانه
3,800,000 ریال سالانه

نمایندگی هاست نامحدود


نمایندگی هاست


دی ان اس اختصاصی = دارد


فضای نمایندگی =نامحدود


ترافیک ماهانه = نامحدود


DataBase MySql = نامحدود


Email Address = نامحدود


Addon Domain = نامحدود


Subdomain = نامحدود


Park Domain = نامحدود


Overselling = دارد


Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه


تعداد اکانت قابل میزبانی = نامحدود


کنترل پنل نمایندگان = WHM


کنترل پنل کاربران = cPanel
450,000 ریال ماهانه
4,500,000 ریال سالانه